سنتور دوازده خرک

Normal

Dulcimer type

قیمت ( ریال )                       

نوع ساز

Normal

7500000

معمولی

Tow imprint

9700000

دو مهر

miniature

11000000

مینیاتور

Custom made

16000000

سفارشی

Miniature & Custom made

18000000

مینیاتور  سفارشی

Size

100x35x10  Cm  ±%2

ابعاد ساز

Weight

4.5 kg     ±%2

وزن ساز

لاکوک تمامی سازها موجود و تمامی سازها با جعبه . آچار . مضراب . سیم اضافه

و ضمانت نامه یکساله تحویل داده میشود.

 

پیکاب دار کلیه سازها موجود و 350000 ريال افزایش قیمت دارد

 

 

سنتور دوازده خرک

Normal

Dulcimer type

قیمت ( ریال )                       

نوع ساز

Normal

6500000

معمولی

Tow imprint

8000000

دو مهر

miniature

9000000

مینیاتور

Custom made

14300000

سفارشی

Miniature & Custom made

15500000

مینیاتور  سفارشی

Size

100x35x10  Cm  ±%2

ابعاد ساز

Weight

4.5 kg     ±%2

وزن ساز

لاکوک تمامی سازها موجود و تمامی سازها با جعبه . آچار . مضراب . سیم اضافه

و ضمانت نامه یکساله تحویل داده میشود.

 

پیکاب دار کلیه سازها موجود و 350000 ريال افزایش قیمت دارد

 
 

فرم خرید